Ontzettend leuk dat je een baan bij onze mooie organisatie overweegt. Een complexe organisatie, dat is Fivoor wel. Om jou te helpen om op een verjaardag in begrijpelijke taal uit te leggen waarom je zo enthousiast bent over Fivoor, lichten we op deze pagina in het kort toe welke verschillende zorgdomeinen er binnen de organisatie zijn en welke behandelingen deze domeinen bieden.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze recruiters. Tips over informatie die je nog mist zijn uiteraard ook welkom. Ben je gelijk enthousiast? Yes! Wacht niet langer en ga direct naar de openstaande vacatures bij Fivoor. En dan hopen we je snel als nieuwe collega te mogen verwelkomen!  

 • TBS 

  Tbs staat voor terbeschikkingstelling. Dit is een maatregel die de rechter op kan leggen aan mensen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en daarvoor gedeeltelijk ‘ontoerekeningsvatbaar’ zijn verklaard. Concreet betekent dit dat de dader lijdt aan een psychiatrische stoornis en daardoor het risico is ontstaan dat hij opnieuw in de fout gaat. De dader wordt door de rechter veroordeeld als tbs-gestelde en krijgt daarnaast minimaal 4 jaar gevangenisstraf opgelegd.  

   De gevangenisstraf zit de tbs-gestelde eerst uit, daarna volgt er een behandeltraject in een tbs-kliniek. De behandeling vindt plaats in een beveiligde gesloten inrichting en is gericht op het verkleinen van de kans op herhaling van een delict. Een tbs kliniek wordt ook wel een ‘forensisch psychiatrisch centrum’, afgekort FPC, genoemd en is geen gevangenis, maar een psychiatrisch ziekenhuis. 

   Een tbs kliniek heeft het hoogste beveiligingsniveau, namelijk niveau 4. Dit houdt in dat er sprake is van een gesloten setting met zeer hoge materiële en immateriële beveiligingsmaatregelen in combinatie met geringe bewegingsvrijheid. Wat in de praktijk betekent: een dubbele beveligingsring bestaande uit een metershoog penitentiair hekwerk en een muur voorzien van detectie en cameraobservatie. Meer over tbs en welke klinieken er zijn in Nederland lees je op de website van TBS Nederland. 

  Bij Fivoor hebben we één tbs kliniek die is gevestigd in Poortugaal. De kliniek heeft verschillende afdelingen, zoals een supportieve, sociaal therapeutisch, zeer intensieve zorg, EVGB (extreem vlucht- en beheersgevaarlijk) en voor patiënten met een licht verstandelijke beperking. Op de website van Fivoor lees je meer over deze locatie genaamd FPC de Kijvelanden. En over de doorstroom vanuit een FPC naar zorg met een lager beveiligingsniveau, zoals een behandeling op een OFZ locatie of naar een zogenoemde resocialisatie afdeling. 

  Wil je meer lezen over ons werk bij de TBS? Bekijk alle informatie in ons infoportaal.

 • Overige Forensische Zorg (OFZ) 

  Overige Forensische Zorg (OFZ) 
  OFZ staat voor ‘Overige Forensische Zorg’. Hier valt onze FPK (Forensische Psychiatrische Kliniek) in Poortugaal en onze FPA’s (Forensisch Psychiatrische Afdelingen) in Den Haag, Den Dolder en Poortugaal onder.  

  FPA
  Een FPA valt onder beveiligingsniveau 2. Een FPA is een beveiligde kliniek, waar zowel reguliere patiënten als forensische patiënten met een straf of in het kader van hun strafrechtelijke maatregel kunnen worden opgenomen. Op een FPA worden mensen behandeld met een psychiatrische aandoening die voor de opname grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag hebben vertoond. Lees meer over de behandeling op een FPA op de website van Fivoor of bekijk onze Forensisch Psychiatrische Afdelingen. 

  FPK
  Een FPK valt onder beveiligingsniveau 3. Hier verblijven patiënten die langere tijd binnen een beveiligde setting dienen te blijven. In de FPK kan iemand worden opgenomen wanneer de patiënt gedragsproblemen met een psychiatrische oorzaak heeft en daardoor in aanraking is gekomen met justitie. Een opname in de FPK kan met een strafrechtelijke of civielrechtelijke maatregel plaatsvinden. 

  Een opname op een FPK heeft als doel om te zorgen voor een veilige en succesvolle terugkeer van de patiënt naar de maatschappij. Met en zonder tussenstap naar de reguliere psychiatrie. De eerste focus hierbij is het voorkomen van overlast voor de samenleving. Met de behandeling wordt er gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de patiënt. Bij Fivoor is er één FPK in Poortugaal genaamd FPK Rotterdam, omdat Poortugaal vlak onder Rotterdam ligt

   

 • Ambulant

  Op de ambulante centra van Fivoor bieden we hulp aan cliënten met complexe problematiek op diverse gebieden. De ambulante teams richten zich op cliënten die in contact zijn geweest met politie en justitie (of dreigen te komen) of regelmatig in detentie verblijven. Op de poliklinieken bieden wij alle zorg die nodig is om het delict risico, maatschappelijke overlast of kans op recidive te beperken. 

  Daarnaast bieden we ook outreachende zorg aan. Dit houdt in dat onze collega’s behandeling, begeleiding en ondersteuning bieden op locatie, thuis, op straat of in de wijk. Deze zorg wordt FACT of ACT genoemd en staat voor: 

  F = flexible 

  A = assertive 

  C = community 

  T = treatment 

  Onze ambulante locaties zijn gevestigd in: 

  Onze ambulante centra in Utrecht en Rotterdam hebben ook speciale jeugdteams. Zij werken op de polikliniek of komen bij de jongeren thuis op bezoek. Ambulant Utrecht biedt zorg op maat aan kinderen en jongeren van 2 t/m 24 jaar. Het jeugdteam van Rotterdam behandelt jongeren van 12 t/m 23 jaar met gedragsproblemen, die in aanraking zijn geweest of dreigen te komen met politie en justitie en daarnaast psychiatrische problemen en/of problematisch middelengebruik hebben. 

  Wil je meer weten over ons werk binnen ambulant? Bekijk dan ons infoportaal.

 • Hoog Intensieve Zorg (HIZ)

  Naast ambulante en forensische klinische zorg, bieden wij bij Fivoor ook hoog intensieve zorg voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een sterk gedragsgestoorde en verstandelijke beperking en mensen met een verslaving naast een psychiatrische aandoening. Hieronder vertellen we je welke locaties er binnen het zorgdomein HIZ vallen.   

  Wier
  Wier is een locatie in de zorglijn SGLVG. Deze patiënten hebben een licht verstandelijke beperking en daarnaast psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Daarom hebben zij intensieve en/of forensische zorg nodig. Behandelcentrum Wier bestaat uit een open en gesloten kliniek.

  Wier+
  De Wier+ kliniek is het onderdeel van Wier dat zich richt op de behandeling en begeleiding van patiënten die in contact zijn gekomen met justitie en daarbij behandeling opgelegd hebben gekregen. De roep vanuit de politiek en de maatschappij om behandelplaatsen voor deze doelgroep, heeft geresulteerd in een forensische SGLVG kliniek met plaats voor 29 patiënten. Het beveiligingsniveau van Wier+ is gelijk aan dat van een forensisch psychiatrische afdeling.

  Wier de Kei
  Op locatie Wier de Kei hebben wij een kliniek met 22 bedden en een ambulant team, het ACT Wier. Hier bieden we intensieve (klinische en ambulante) zorg aan mensen met een grote kwetsbaarheid vanwege hun lichte verstandelijke beperking in combinatie met andere (ernstige psychiatrische en/of gedrags)problematiek.

 • Reclassering

  Reclassering staat met één been in de zorg en met het andere been in de strafrechtsketen. Reclassering is een belangrijke schakel tussen de cliënt en justitie. De taak van de Reclassering is o.a. om advies aan rechters te geven over straffen, toezicht te houden als de rechter een vonnis heeft bepaald en de taakstraf te regelen. 

  Bij Reclassering Fivoor hebben wij twee doelen: 

  • wij willen de situatie van de cliënt verbeteren; 
  • wij willen de samenleving een stukje veiliger maken. 

  Reclassering Fivoor richt zich op de advisering en naleving van bijzondere voorwaarden van reclassenten, degenen die reclassering opgelegd hebben gekregen. Onze reclassenten hebben daarnaast een complexe en meervoudige problematiek binnen een gedwongen juridisch kader. Vandaar dat we de reclassering bij Fivoor GGZ Reclassering noemen.  

  Onze reclasseringswerkers zijn goed in het trajectmatig werken. Ze houden toezicht op de opgelegde bijzondere voorwaarden en rapporteren over daders en verdachten aan justitie. Ook treden onze collega’s op als getuige-deskundige bij de rechtbank en zijn zij de schakel tussen de zorg die de reclassant krijgt en justitie 

  Tot de doelgroep die bij reclassering geholpen wordt, behoren alle volwassen cliënten die psychische problemen, psychiatrische stoornissen of verslavingsproblematiek hebben. Dit in combinatie met justitiële contacten, welke tot beperkingen in diens maatschappelijke leven leiden. De doelgroep kenmerkt zich in alle gevallen door problematiek op vele leefgebieden. 

  De locaties van Fivoor Reclassering zijn gevestigd in: 

 • Materieel Juridische Dienstverlening (MJD)

  Het domein Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) zorgt voor rust en stabiliteit bij financiële zorgen voor onze cliënten. Onze MJD’ers ondersteunen de cliënten bij verschillende financiële zaken, zoals: 

  • helpen om meer inzicht te krijgen in inkomsten en uitgaven; 
  • het inventariseren van schulden, contact onderhouden met schuldeisers en het maken van betalingsafspraken; 
  • het aanvragen van een zorgverzekering, uitkering, kwijtschelding of toeslagen;
  • adviseren en doorverwijzen voor belastingzaken en juridische kwesties. 
  • etc. 

  Onze MJD locaties zijn te vinden in: 

 • Budget & Beheer (B&B) 

  Budgetbeheer is het (tijdelijk) uitbesteden van het budget. De afdeling Budget en Beheer levert hulp aan alle cliënten die in behandeling zijn bij een van de afdelingen van Fivoor 

  Budgetbeheer is niet te verwarren met Materieel Juridische Dienstverlening. Waar onze Materieel Juridische Dienstverleners de cliënten ondersteuning bieden bij de verschillende rechten en plichten, zo maken onze budgetbeheerders budgetplannen en zorgen ervoor dat betalingen op tijd plaatsvinden. Het budget van de cliënt wordt dus tijdelijk uitbesteed aan onze collega’s. Zij zorgen ervoor dat de cliënten uiteindelijk zelf weer hun budget kunnen beheren. Fivoor biedt budgetbeheer op het Ambulant Centrum in Den Haag.